Γραφείο Προέδρου

E-mail : presidentoffice@ekka.org.gr

 Το Γραφείο Προέδρου του Ε.Κ.Κ.Α. είναι αρμόδιο για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωσή τους, τη διακίνηση της αλληλογραφίας τους, τη γραμματειακή στήριξη του έργου τους και κυρίως την εξασφάλιση της επικοινωνίας αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό.


ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΒλάσση Βασιλική

E-mail: nomiko_grafeio@ekka.org.gr

 Η Νομική Υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α. και είναι αρμόδια για:

α) τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του Ε.Κ.Κ.Α.

β) την παροχή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτήν από το Δ.Σ., τον Πρόεδρο και τις Διευθύνσεις του Ε.Κ.Κ.Α.

γ) τη νομική κάλυψη υποθέσεων που αφορούν το Ε.Κ.Κ.Α., και παραπέμπονται σ’ αυτήν από το Δ.Σ. ή τον Πρόεδρο αυτού.


Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικών Συστημάτων

E mail: informatics@ekka.org.grinformatics.sideris@ekka.org.gr

Το Αυτοτελές Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α. και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Φροντίζει για την αποτύπωση, ανάλυση, σχεδιασμό, σύνταξη και εκτέλεση αναγκαίων προγραμμάτων Η/Υ, καθώς και για την αξιολόγηση και εγκατάσταση νέων εφαρμογών.

β) Τηρεί φακέλους μηχανογραφικών εφαρμογών, με βάση τα διεθνή πρότυπα.

γ) Ελέγχει την ορθότητα και αποτελεσματικότητα των μηχανογραφικών εφαρμογών.

δ) Μεριμνά για την συντήρηση και αναβάθμιση των μηχανογραφικών εφαρμογών. ε) Καθορίζει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. σε μηχανογραφικό εξοπλισμό (μηχανικό και λογισμικό).

στ) Μεριμνά για τη συντήρηση, τη λειτουργία και την ασφάλεια του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού: Καζιάνη Σοφία

E-mail: oikonomiko.kaziani@ekka.org.gr  

 

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού αποτελούν η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. και ο αποτελεσματικός συντονισμός των οικονομικών υπηρεσιών του σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας, της υπευθυνό0τητας, της λογοδοσίας και της ειλικρίνειας. Ειδικότερα η Διεύθυνση αποσκοπεί α) στην ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του φορέα εντός των προβλεπόμενων ορίων του και των δημοσιονομικών στόχων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής και β) στην άμεση κάλυψη των υποχρεώσεων του φορέα. Επιπλέον μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Φορέα με την αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων του και την αποδοτική διαχείριση όλων των υποδομών, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Κ.Α.

 Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

β) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

β.1) Γραφείο Πληρωμών γ) Τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης.

2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού είναι οι εξής:

 

α) Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας.

Προϊσταμένη Τμήματος: Κων/να Αγγελοπούλου

Email: dioikitiko.aggelopoulou@ekka.org.gr

 • Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση και μισθολογική εξέλιξη του πάσης φύσεως και σχέσεως εργασίας προσωπικού του Ε.Κ.Κ.Α. και ιδίως ό,τι αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης, τοποθέτησης, μονιμοποίησης, μετακίνησης βαθμολογικής ένταξης, μισθολογικής κατάταξης και χορήγησης επιδομάτων.
 • Προγραμματίζει την κάλυψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
 • Τηρεί το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων.
 • Παρακολουθεί την πιστή τήρηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού.
 • Μεριμνά για την χορήγηση αδειών στο προσωπικό, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
 • Μεριμνά για την έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες του προσωπικού.
 • Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.
 • Τηρεί το γενικό πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
 • Φροντίζει για τη διεκπεραίωση της πάσης φύσεως αλληλογραφίας, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.
 • Βεβαιώνει την ακρίβεια αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών και του προσωπικού του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Μεριμνά για την καταβολή των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών στο προσωπικό, την καταβολή παντός είδους αποζημιώσεων, την χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και αποζημιώσεως λόγω συνταξιοδότησης.
 • Προωθεί στο Τμήμα που θα εκτελεί τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών παντός είδους δαπάνες που αφορά στις αρμοδιότητές του.
 • Τηρεί μητρώο ασφαλισμένων του ν. 103/1975 και παρακολουθεί την κανονική καταβολή των κρατήσεων υπέρ αυτού.
 • Τηρεί το μητρώο του πάσης φύσης προσωπικού του φορέα.
 • Υποβάλλει την μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

 

β) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Προϊσταμένη Τμήματος: Σοφία Καζιάνη

Email: oikonomiko.kaziani@ekka.org.gr

 

 • Συντάσσει τον Προϋπολογισμό του Ε.Κ.Κ.Α. τον οποίο υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την εκτέλεση αυτού.
 • Καταρτίζει τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Φροντίζει για την μεταβίβαση πιστώσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες κατά κωδικό αριθμό εξόδων, μέχρι το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων και την κατάθεση αυτών στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην τράπεζα.
 • Παρακολουθεί την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών.
 • Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
 • H έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
 • H σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιοτικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών
 • Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014. x. Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 • H έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται. xii. Η καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του μητρώου αυτών.
 • Η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
 • Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο μητρώο δεσμεύσεων.
 • Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
 • H σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγματος,
 • H έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.
 • Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων.
 • H βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.
 • Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

β.1) Γραφείο Πληρωμών

 • Ενεργεί τις πάσης φύσης πληρωμές σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό και το λογιστικό των ΝΠΔΔ.
 • Αποδίδει στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και υποβάλλει σε αυτά ονομαστικές καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
 • Ενημερώνει τους δικαιούχους και τους φορείς για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.
 • Καταχωρεί τα στοιχεία κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.

 

γ) Τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος: Ασπασία Καρφάκη

Email: oikonomiko.karfaki@ekka.org.gr

 

 • Καταρτίζει πρόγραμμα εκτέλεσης τεχνικών έργων, εκπονεί τις μελέτες ανέγερσης νέων κτιρίων, τις μελέτες επέκτασης, βελτίωσης και ανακαίνισης των ακινήτων, καθώς και επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Παρακολουθεί, ελέγχει και εποπτεύει τα έργα κατασκευής κτιρίων καθώς και τα έργα επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Διενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, για την ανάθεση έργων σε αναδόχους.
 • Μεριμνά για την ένταξη τεχνικών έργων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
 • Μεριμνά για την παραλαβή και παράδοση των ακινήτων του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Έχει την ευθύνη τήρησης των τεχνικών φακέλων της ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Κ.Α. viii. Έχει την επιμέλεια της καλής συντήρησης, του εφοδιασμού και της λειτουργίας των αυτοκινήτων του Ε.Κ.Κ.Α., τηρεί μητρώο για κάθε αυτοκίνητο με όλα τα παραστατικά στοιχεία, καθώς και ημερήσιο δελτίο κίνησης των αυτοκινήτων αυτού.
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων, η οποία εγκρίνει τη σκοπιμότητα κίνησης και υπογράφει τη διαταγή πορείας των αυτοκινήτων του Ε.Κ.Κ.Α. x. Μέριμνα για την ένταξη των έργων, πλην τεχνικών, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και σε κοινοτικά προγράμματα.
 • Ασκεί διαχειριστικό έλεγχο στις περιφερειακές υπηρεσίες.
 • Μελετά τρόπους αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Έχει την επιμέλεια για τη μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α., καθώς και της εκμίσθωσης των ακινήτων ιδιοκτησίας αυτού.
 • Καταρτίζει πρόγραμμα προμηθειών του πάσης φύσεως υλικού, εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και εφοδίων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α., κωδικοποιεί τα είδη και εντάσσει αυτά στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης. xv. Διαχειρίζεται τα ποσά που διατίθενται στο ΕΚΚΑ από ειδικούς λογαριασμούς και από το ειδικό κρατικό λαχείο.
 • Διενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών ή παροχής υπηρεσιών.
 • Διενεργεί τις διακηρύξεις των διαγωνισμών προμήθειας ειδών ή παροχής υπηρεσιών καθώς και των διαγωνισμών μίσθωσης ή εκμίσθωσης ακινήτων.
 • Μεριμνά για την καταγραφή των ειδών εξοπλισμού του Ε.Κ.Κ.Α. του αναλώσιμου ή μη υλικού, καθώς και οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου αυτού.
 • Παρακολουθεί την εισαγωγή όλων των ειδών προμήθειας, καθώς και εξαγωγή και διάθεση αυτών στις υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Μεριμνά για την εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού.
 • Μέριμνα για την κάλυψη δαπανών του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων (Ομάδα Ταχείας Παρέμβασης) σε περιόδους φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων και σε κάθε περίπτωση ανάλογης κρίσης που αφορά μεγάλο αριθμό ατόμων, με δυνατότητα έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού.
 • Προωθεί στο Τμήμα που θα εκτελεί τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών παντός είδους δαπάνες πληρωμής.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  Δ/νσης Κοινωνικών Παρεμβάσεων: Χατζηγαλήνη Βίκυ-Ελένη

E-mail: helpline197@ekka.org.gr

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων, με βάση τον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΠΔ 22/2006) έχει ως στόχο την παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο, την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης βραχείας διάρκειας, σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες, την ενημέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και προνοιακά δικαιώματα, την παροχή βραχείας σε διάρκεια φιλοξενίας και άμεσης κάλυψης των βασικών αναγκών στέγασης, διατροφής και ένδυσης, την επιτόπια παρέμβαση σε χώρους που αναφέρεται ή καταγγέλλεται η ύπαρξη προβλήματος που χρήζει άμεσης κοινωνικής παρέμβασης, την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με άλλους φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται με την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, τον συντονισμό και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, τον σχεδιασμό και εξειδίκευση των τρόπων άμεσης κοινωνικής παρέμβασης, καθώς και τον σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών ανά ομάδα – στόχο ή κατά πεδίο δράσης.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

 

Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων: Δουκάκου Μαρία

E-mail: dkp_crisismng@ekka.org.gr

 

Το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 9- ΠΔ 22/2006):

 • Συγκροτεί και κινητοποιεί ομάδες ταχείας παρέμβασης, συγκροτούμενες κυρίως από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές), δυστυχημάτων, ναυαγίων, βιομηχανικών-χημικών ατυχημάτων με μεγάλο αριθμό θυμάτων, καθώς και σε κάθε περίπτωση κρίσης που αφορά σε μεγάλο αριθμό ατόμων και θεωρείται απαραίτητη η κινητοποίησή τους.
 • Έχει την ευθύνη συνεργασίας και διασύνδεσης με την Πολιτική Προστασία, ως υπηρεσίας που έχει την ευθύνη του γενικού συντονισμού στο έργο αντιμετώπισης των καταστροφών.
 • Εκπονεί, με τη διαδικασία της εξομοίωσης, σενάρια καταστροφών, για τα οποία εφαρμόζει τα πρωτόκολλα χειρισμού κρίσεων και προωθεί τα αποτελέσματα στις Διευθύνσεις Κοινωνικών Παρεμβάσεων και Συντονισμού και Οργάνωσης.
 • Έχει την ευθύνη δικτύωσης με προνοιακούς φορείς σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη συμμετοχή τους σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή ατυχημάτων με μεγάλο αριθμό θυμάτων.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με θέματα παρέμβασης στην κρίση για τα στελέχη που συγκροτούν τις Ομάδες Ταχείας Παρέμβασης, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.
 • Καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα ετοιμότητας των Ομάδων Ταχείας Παρέμβασης.

 

 ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 

Προϊσταμένη Τμήματος Τηλεφωνικής Γραμμής Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας: Χατζηγαλήνη Βίκυ-Ελένη

E-mail: helpline197@ekka.org.gr

             childline1107@ekka.org.gr

Το Τμήμα Τηλεφωνικής Γραμμής Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 9- ΠΔ 22/2006):

 • Λειτουργεί ως βασικός αποδέκτης των επειγόντων αιτημάτων κοινωνικής βοήθειας.
 • Κινητοποιεί την Υπηρεσία Επιτόπιας Παρέμβασης.
 • Ενεργοποιεί τις άλλες υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. για την αντιμετώπιση των περιστατικών.
 • Παραπέμπει τα περιστατικά σε κοινωνικές ή άλλες υπηρεσίες για περαιτέρω εξυπηρέτησή τους.
 • Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη.
 • Λειτουργεί ως μηχανισμός εντόπισης κοινωνιών αναγκών, με ειδικό τριψήφιο αριθμό («197»)για ενηλίκους

και τετραψήφιο («1107») για παιδιά.

Το Τμήμα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η  κλήση από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο προς την Τηλεφωνική Γραμμής Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» είναι δωρεάν.

 

Βάσει της ΚΥΑ με αριθ. 49540/4-5-2011 (ΦΕΚ 877/Τβ/17-5-2011) συστάθηκε Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας για την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των ανηλίκων, στο πλαίσιο της γραμμής έκτακτης ανάγκης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

 Οι αρμοδιότητες της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας ορίζονται ως εξής:

 • Παρέχει συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε ανηλίκους και τους γονείς τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή χρήζουν βοήθειας.
 • Παρέχει άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση σε ανηλίκους για θέματα που τους απασχολούν και στους γονείς τους για θέματα ανατροφής και παιδικής προστασίας και τους διασυνδέει ή παραπέμπει στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας για την περαιτέρω εξυπηρέτηση τους.
 • Υποδέχεται αιτήματα και αναφορές για κοινωνική φροντίδα και κοινωνική προστασία ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο (λόγω κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας, εκμετάλλευσης ή θυματοποίησης, είναι ασυνόδευτοι αιτούντες άσυλο), αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης ή εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εισαγγελικές και άλλες υπηρεσίες για την άμεση κοινωνική προστασία των ανηλίκων σε κίνδυνο και των ανήλικων παραβατών, καθώς και για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης που βιώνουν.
 • Κινητοποιεί τους μηχανισμούς επιτόπιας επείγουσας κοινωνικής παρέμβασης του Ε.Κ.Κ.Α. και άλλων Υπηρεσιών για την παροχή κοινωνικής βοήθειας στους ανηλίκους.
 • Συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς με αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής προστασίας σε ανηλίκους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και παραγγέλλει την διενέργεια κοινωνικών ερευνών προς διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης και τον εντοπισμό των κινδύνων που απειλούν τους ανηλίκους για τους οποίους υπήρξαν αιτήματα, αναφορές και αντίστοιχες εισαγγελικές εντολές.
 • Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παιδικής προστασίας για την άμεση εξυπηρέτηση επειγόντων αιτημάτων κοινωνικής φροντίδας και προστασίας ανηλίκων και στήριξης των οικογενειών τους.

Η Εθνική Γραμμής Παιδικής Προστασίας «1107» λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα

Η  κλήση από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο προς την Εθνική Γραμμής Παιδικής Προστασίας «1107» είναι δωρεάν ή έχει αστική χρονοχρέωση ανάλογα με τον πάροχο τηλεφωνίας του καλούντος.

 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

Προϊστάμενος Τμήματος Κ.Κ.Σ. & Ξενώνων Σύντομης Φιλοξενίας: Καρούντζος Γεώργιος

E-mail: dkp_kksxenonon@ekka.org.gr

 

Το Τμήμα Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης και Ξενώνων Σύντομης Φιλοξενίας έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 9- ΠΔ 22/2006):

 • Συντάσσει τις προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης (Κ.Κ.Σ.), και εισηγείται

      στο Δ.Σ. τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις.

 • Έχει την ευθύνη της τήρησης των όρων που ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, σχετικά

με το περιεχόμενο της παρέμβασης.

 • Εποπτεύει συντονίζει και ελέγχει το έργο των Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Στήριξης, τα οποία

αναπτύσσουν δράσεις πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και παρεμβαίνουν άμεσα σε καταστάσεις

κρίσης για την αντιμετώπισή τους.

 • Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει το έργο των ξενώνων σύντομης φιλοξενίας.
 • Συντάσσει τις προδιαγραφές λειτουργίας των Ξενώνων, και εισηγείται στο Δ.Σ. τυχόν αλλαγές και

τροποποιήσεις.

 • Έχει την ευθύνη τήρησης των όρων που ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και

σχετίζονται με το περιεχόμενο παρέμβασης.

 • Εισηγείται στο Δ.Σ. τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και με κάθε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή με μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), που ασκούν συναφείς δραστηριότητες με το Ε.Κ.Κ.Α.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ

του Ε.Κ.Κ.Α. και άλλων φορέων, για θέματα λειτουργίας ξενώνων.

 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Πειραιά, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Τμήμα.

 

Επιχειρησιακή Συντονιστική Υπηρεσία Δράσεων Παιδικής Προστασίας

 

Βάσει της ΚΥΑ - αριθ. οικ. 49540/04-05-2011, στο άρθρο 3 ορίζεται η τήρηση από το Ε.Κ.Κ.Α. Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας. Με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ.Κ.Α. συστάθηκε η Επιχειρησιακή  Συντονιστική Υπηρεσία Δράσεων Παιδικής Προστασίας και εντάχθηκε στο Τμήμα διοικητικά, καθώς δεν προβλεπόταν ανάλογη υπηρεσία στον ήδη υπάρχοντα  Οργανισμό.

Επιτελικές δράσεις παιδικής προστασίας, που βάσει θεσμικού πλαισίου είναι στην ευθύνη του Φορέα:  

 • Τήρηση Εθνικών Μητρώων Παιδικής Προστασίας (Ν. 4538/2018)
 • Διαμόρφωση & Λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.anynet.gr, (Ν. 4538/2018)
 • Συντονισμός & στήριξη του Δικτύου των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) των Δήμων.

 

 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.

 

Προϊσταμένη Τμήματος Υποδοχής, Επιτόπιας Παρέμβασης και Κ.Κ.Σ. Αμπελοκήπων: Γιαννή Θεοδώρα

E-mail: dkp_ypodochi@ekka.org.gr

 

Το Τμήμα Υποδοχής, Επιτόπιας Παρέμβασης και Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 9- ΠΔ 22/2006):

 • Υποδέχεται πολίτες που παραπέμπονται από τις Τηλεφωνικές Γραμμές και τις άλλες Υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α. ή άλλους Φορείς, ή προσέρχονται μόνοι τους για αναζήτηση ψυχοκοινωνικής στήριξης.
 • Παρέχει συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνική κρίση.
 • Παρέχει δυνατότητα άμεσης ολιγοήμερης φιλοξενίας σε γυναίκες ή μητέρες με τα παιδιά τους που χρειάζονται προστασία και στέγη.
 • Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη το ίδιο, καθώς και πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
 • Διαχειρίζεται τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς Προστασίας Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων (ΚΥΑ αρ. 30840/ 2016), τον οποίο εποπτεύει και συντονίζει το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Υπ. Εξωτερικών).

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑ

 

Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος: Κοροβίλα Παρασκευή

E-mail: dkp_xenonaskarea@ekka.org.gr

 

Το Τμήμα Ξενώνας Καρέα έχει τις εξής αρμοδιότητες :

 • Προσφέρει προσωρινή φιλοξενία σε ενήλικα πλήρως αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, πυρηνικές - μονογονεϊκες οικογένειες, μετανοσοκομειακούς ασθενείς και τους συνοδούς τους από επαρχία. Οι ομάδες ωφελούμενων αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης λόγω στέρησης οικονομικών πόρων ( ανεργία-αναμονή συνταξιοδότησης κ.α.), αδυναμία πρόσβασης σε κοινωνικούς πόρους, έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

 • Στέγαση
 • Σίτιση
 • Εξασφάλιση μέσων ατομικής υγιεινής
 • Συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη
 • Κατάρτιση ατομικού πλάνου δράσης για την μετάβαση του ωφελούμενο στην αυτοτελή διαβίωση του
 • Ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας,  κοινωνικής αλληλεγγύης κ.α.
 • Παραπομπή, Διασύνδεση, Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και φορείς
 • Συνεργασία με κοινωνικές, υγειονομικές, εισαγγελικές κλπ αρχές
 • Συμβουλευτική σε θέματα υγείας
 • Λειτουργία του Ξενώνα ως εκπαιδευτικό πλαίσιο

ΤΜΗΜΑ Κ.Κ.Σ. & ΞΕΝΩΝΑ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

 

Προϊσταμένη Τμήματος: Γεωργακοπούλου Αθανασία

E-Mail: kksrenti@0192.syzefxis.gov.gr 

 

 O Ξενώνας Αγ. Ι. Ρέντη εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.Α και έχει ως σκοπό:

 • την προσωρινή φιλοξενία σε ενήλικα πλήρως αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με τα ανήλικα παιδιά τους, ασθενείς ή συνοδούς ασθενών από την επαρχία. Η φιλοξενία παρέχεται σε άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης και στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

 • Στέγαση
 • Σίτιση -όπου προβλέπεται- βάσει απόφασης ΔΣ ΕΚΚΑ
 • Εξασφάλιση ειδών ατομικής υγιεινής
 • Συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη
 • Εξατομικευμένο σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τον/την φιλοξενούμενο/η με σκοπό την ομαλή μετάβασή του στην αυτόνομη διαβίωσή του.
 • Ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας,  κοινωνικής αλληλεγγύης κ.α.
 • Παραπομπή, Διασύνδεση, Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και φορείς
 • Συνεργασία με κοινωνικές, υγειονομικές, εισαγγελικές κλπ αρχές
 • Συμβουλευτική σε θέματα υγείας

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Προϊσταμένη Τμήματος: Άννα Μαμάη

Email: dkp_kksilio@ekka.org.gr

 

 • Τo Καταφύγιo αποτελεί πρωτεύον μέτρο προστασίας για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν άμεσο και αυξημένο κίνδυνο για την ασφάλεια και ακεραιότητά τους και ενίοτε για τη ζωή τους, λόγω της βίας και των απειλών που υφίστανται , για γυναίκες με ή χωρίς παιδιά - θύματα βίας, (ενδοοικογενειακής, εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων - trafficking), προσφέροντάς τους ασφάλεια και υποστήριξη σε περίοδο έντονης ευαλωτότητας και γενικότερα σε καταστάσεις κρίσης, αλλά και ασφαλούς στέγασης, καθώς δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους ή/ και σε υποστηρικτικό περιβάλλον.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Στέγαση
 • Σίτιση
 • Εξασφάλιση ειδών ατομικής υγιεινής
 • Συμβουλευτική (ψυχοκοινωνική και εργασιακή) και ψυχοκοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη
 • Εξατομικευμένο σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την φιλοξενούμενη με σκοπό την ομαλή μετάβασή της σε αυτόνομη διαβίωση
 • Παραπομπή, Διασύνδεση, Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και φορείς
 • Συνεργασία με κοινωνικές, υγειονομικές, εισαγγελικές κλπ αρχές
 • Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Βρεφών και Νηπίων
 • Υποστήριξη και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου των μητέρων
 • Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας & Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
 • Συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής για την παρακολούθηση της πορείας των μαθητών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Προϊσταμένος Δ/νσης Συντονισμού και Οργάνωσης: Χανδάνος Γεώργιος

E-mail: syntonismos@ekka.org.gr

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης με βάση τον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΠΔ 22/2006) και μέσω των τριών Τμημάτων στα οποία συγκροτείται έχει ως στόχο να μελετά, να επεξεργάζεται και να εφαρμόζει, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Δ.Σ., μέσα και μεθόδους, ώστε η οργάνωση και λειτουργία του Ε.Κ.Κ.Α. να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται διαρκώς, μέσω της αξιολόγησης και της εφαρμογής καινοτόμων δράσεων.

Ειδικότερα, έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιών του φορέα, την επιστημονική τεκμηρίωση για την υποστήριξη δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Κ.Α. και την ανάληψη καινοτόμων δράσεων, τον σχεδιασμό της οργάνωσης των δομών του Ε.Κ.Κ.Α. και ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του, την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής,  την γνωμοδότηση για την πιστοποίηση φορέων κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, την διεξαγωγή μελετών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών, την ανάπτυξη συνεργασιών σε  εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την δικτύωση με φορείς με συναφές αντικείμενο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, την συνδιοργάνωση δράσεων με συναρμόδιους φορείς και οργανώσεις, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, την προβολή του έργου του φορέα, την οργάνωση δικτύου εθελοντών και χορηγών, την επιμόρφωση των επαγγελματιών του, την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, μέσω πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Προϊσταμένη Τμήματος Έρευνας, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης : Ακτύπη Αναστασία

E-mail: ereuna@ekka.org.gr

Το Τμήμα Έρευνας, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης  έχει την ευθύνη για:

 • αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, στο πλαίσιο των σκοπών του Ε.Κ.Κ.Α.
 • επιμόρφωση των επαγγελματιών του φορέα
 • υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, μέσω πιστοποιημένου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης για τους επαγγελματίες του τομέα της πρόνοιας, καθώς και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
 • επιστημονική τεκμηρίωση της υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Κ.Α. και ανάληψη καινοτόμων δράσεων
 • σχεδιασμό της οργάνωσης των δομών του Ε.Κ.Κ.Α. και ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του
 • εισήγηση εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και βελτίωσης της λειτουργίας του φορέα
 • διεξαγωγή μελετών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών
 • ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • συνδιοργάνωση δράσεων με συναρμόδιους φορείς και οργανώσεις

 

Τμήμα Αξιολόγησης Έργου

Προϊσταμένη Τμήματος Αξιολόγησης Έργου: Γεωργούλη Ιωάννα

email: axiologisi.georgouli@ekka.org.gr

 

Το Τμήμα Αξιολόγησης Έργου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο των μονάδων του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Συντάσσει τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις του έργου που παράγουν οι διάφορες μονάδες του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Γνωμοδοτεί για την Πιστοποίηση των Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ).

 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: Μεραμβελλιωτάκη Θεοδώρα

email: dsxeseis@ekka.org.gr

 

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Ενημερώνει τους πολίτες για τις αρμοδιότητες του Ε.Κ.Κ.Α., και μεριμνά για την προβολή του έργου του. Συντάσσει και εκδίδει έντυπα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα αρμοδιοτήτων και δράσεων του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Φροντίζει για την εξέταση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες, καθώς επίσης και για την απάντηση προς τους ενδιαφερόμενους.
 • Ασχολείται με την καταγραφή και την δικτύωση με φορείς που έχουν συναφές αντικείμενο εργασίας. Μεριμνά για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, των οποίων η δραστηριότητα είναι συναφής με αυτή του Ε.Κ.Κ.Α.
 • Οργανώνει και συντονίζει δίκτυα εθελοντών.
 • Αναζητά, προσελκύει και συνεργάζεται με χορηγούς, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Ε.Κ.Κ.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Προϊσταμένος Δ/νσης  Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων: Χανδάνος Γεώργιος

E-mail: syntonismos@ekka.org.gr

 

Η Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με βάση το άρθρο 27 του ν. 4554/2018 ΦΕΚ 130/Α αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Συντονισμού, Υποστήριξης και Αξιολόγησης Επαγγελματιών Επιτρόπων Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Προϊσταμένη Τμήματος: Γούλα Λουλουδία

E-mail: dpa_goula@ekka.org.gr

β) Τμήμα Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Προϊσταμένη Τμήματος: Τσίγκου Ευαγγελία

E-mail: refugees5@ekka.org.gr

 

γ) Τμήμα Αξιολόγησης και Εποπτείας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Προϊσταμένη Τμήματος: Γούναρη Δέσποινα

E-mail: axiologisi@ekka.org.gr

Η Διεύθυνση έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Τήρηση των Μητρώων των άρθρων 24, 25 και 26 του ν. 4554/2018.
 • Μέριμνα για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής των επαγγελματιών επιτρόπων, που εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο.
 • Κατάρτιση και διαρκής επιμόρφωση των επαγγελματιών επιτρόπων σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 • Συντονισμός και παρακολούθηση της διαδικασίας ορισμού και αντικατάστασης επαγγελματιών επιτρόπων, μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα.
 • Παρακολούθηση, υποστήριξη και τακτική αξιολόγηση του έργου των επαγγελματιών επιτρόπων μέσω των αναφορών που υποβάλλουν οι ίδιοι, καθώς και μέσω διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και ακροάσεων στα κέντρα φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Υποστήριξη του έργου του Εποπτικού Συμβουλίου του άρθρου 19 του ν. 4554/2018 με την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων.
 • Μέριμνα για την εξασφάλιση του δικαιώματος των υπό επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων να εκφράζουν την άποψή τους για τις ενέργειες του Επιτρόπου και να αξιολογούν τη συνεργασία τους μαζί του στο πλαίσιο του άρθρου 1647 ΑΚ.
 • Διαχείριση των αιτημάτων στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων, η προτεραιοποίησή τους με κριτήρια ευαλωτότητας ή αναπηρίας και ο συντονισμός των ενεργειών μετάβασης, τοποθέτησης και φιλοξενίας τους σε κατάλληλα διαμορφωμένα κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν συνεργαζόμενοι κρατικοί και μη φορείς.
 • Διαχείριση θέσεων προσωρινής φιλοξενίας (ασφαλείς ζώνες, ξενοδοχεία κ.ά.) που λειτουργούν συνεργαζόμενοι κρατικοί και μη φορείς για την κάλυψη των άμεσων αναγκών στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Έλεγχος της εφαρμογής των προδιαγραφών λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Μέριμνα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της συστηματικής διερεύνησης των δυσκολιών που παρουσιάζονται και την παροχή διαρκούς εκπαίδευσης και υποστήριξης του προσωπικού τους.
 • Συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται για τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων προς άλλα κράτη στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Εκπροσώπησης Ασυνόδευτων Ανηλίκων» ως μεταβατικής δράσης στα πλαίσια της προετοιμασίας εφαρμογής της Επαγγελματικής Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϊσταμένη  Διεύθυνσης ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης: Κελεσή Μαργαρίτα

E-mail: dioikisi@thess.ekka.org.gr

Η Διεύθυνση ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης, με βάση τον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΠΔ 22/2006)συντονίζει το έργο των υποκείμενών της οργανικών μονάδων, εφαρμόζει τα προγράμματα δράσης του Ε.Κ.Κ.Α., βάσει του επιτελικού σχεδιασμού και των οδηγιών των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας. Παρέχειάμεση συμβουλευτική υποστήριξη σεατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο, ψυχολογική υποστήριξη βραχείας διάρκειας, σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες, ενημέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες καιπρογράμματα κοινωνικής φροντίδας και προνοιακά δικαιώματα, παρέχει βραχείας σε διάρκεια φιλοξενίας και άμεσης κάλυψης των βασικών αναγκών στέγασης, διατροφής και ένδυσης,επιτόπια παρέμβαση σε χώρους που αναφέρεταιή καταγγέλλεται η ύπαρξη προβλήματος που χρήζειάμεσης κοινωνικής παρέμβασης, αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας με άλλους φορείςκαι υπηρεσίες που ασχολούνται με την αντιμετώπισηέκτακτων περιστατικών.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης: Χρηστίδου Αικατερίνη

E-mail: katerina.christidou@ekka.org.gr

 

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 14- ΠΔ 22/2006):

 • Παρακολουθεί την πιστή τήρηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού
 • Μεριμνά για τη χορήγηση των κανονικών και γονικών αδειών στο προσωπικό, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
 • Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας
 • Τηρεί το Γενικό Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Φροντίζει για τη διεκπεραίωση της πάσης φύσεως αλληλογραφίας με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο
 • Βεβαιώνει την ακρίβεια αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιονδήποτε εγγράφων, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών και του προσωπικού της Δ/νσης
 • Μεριμνά για την καταγραφή των ειδών εξοπλισμού της Δ/νσης ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης, του αναλώσιμου ή μη υλικού, καθώς και οποιουδήποτε περουσιακού στοιχείου αυτής
 • Παρακολουθεί την εισαγωγή όλων των ειδών προμήθειας καθώς και την εξαγωγή και διάθεση στις υπηρεσίες της Δ/νσης ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης
 • Μεριμνά για την εκποίηση ή καταστροφή του αχρηστου υλικού σε συνεργασία με τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Κ.Υ. του Ε.Κ.Κ.α.
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση στοιχείων Προϋπολογισμού της Δ/νσης Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης
 • Μεριμνά για τις πληρωμές μικρών δαπανών μέσω χρεωστικών Ενταλμάτων Πληρωμής  

 

 

 


 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Κ.Κ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑ

 

Προϊσταμένη ΤμήματοςΚ.Κ.Σ. Φοίνικα: Παπαδοπούλου Ελένη

E-mail: kksfinika@thess.ekka.org.gr

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Φοίνικα έχει τις εξής αρμοδιότητες (Άρθ. 7- ΠΔ 22/2006):

 • Αποτελεί περιφερειακή πύλη εισόδου των ευπαθών ομάδων-στόχων στο σύστημα άμεσης κοινωνικής φροντίδας
 • Υποδέχεται πολίτες που παραπέμπονται από τις Τηλεφωνικές Γραμμές και τις άλλες Υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α.ή άλλους Φορείς, ή προσέρχονται μόνοι τους για αναζήτηση ψυχοκοινωνικής στήριξης.
 • Παρέχει συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνική κρίση.
 • Παρέχει πληροφόρηση σε θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
 • Λειτουργεί το ειδικό συμβουλευτικό θεραπευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (Ν. 3500/2006).
 • Δέχεται αιτήματα για στέγαση από δομές του φορέα, από ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις είτε μεμονωμένα άτομα

 

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος: Βλάχος Θεολόγος

Email: kksaxioy@thess.ekka.org.gr

 

 • Τo Καταφύγιo αποτελεί πρωτεύον μέτρο προστασίας για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν άμεσο και αυξημένο κίνδυνο για την ασφάλεια και ακεραιότητά τους και ενίοτε για τη ζωή τους, λόγω της βίας και των απειλών που υφίστανται, για γυναίκες με ή χωρίς παιδιά - θύματα βίας, (ενδοοικογενειακής, εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων - trafficking), προσφέροντάς τους ασφάλεια και υποστήριξη σε περίοδο έντονης ευαλωτότητας και γενικότερα σε καταστάσεις κρίσης, αλλά και ασφαλούς στέγασης, καθώς δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους ή/ και σε υποστηρικτικό περιβάλλον.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Στέγαση
 • Σίτιση
 • Εξασφάλιση ειδών ατομικής υγιεινής
 • Συμβουλευτική (ψυχοκοινωνική και εργασιακή) και ψυχοκοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη
 • Εξατομικευμένο σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την φιλοξενούμενη με σκοπό την ομαλή μετάβασή της σε αυτόνομη διαβίωση
 • Παραπομπή, Διασύνδεση, Διαμεσολάβηση με υπηρεσίες και φορείς
 • Συνεργασία με κοινωνικές, υγειονομικές, εισαγγελικές κλπ αρχές
 • Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Βρεφών και Νηπίων
 • Υποστήριξη και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου των μητέρων
 • Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας & Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
 • Συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής για την παρακολούθηση της πορείας των μαθητών