ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Κ.Α.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) συστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ Α΄ 30) με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Κ.Β.)». Μετονομάστηκε σε Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το άρθρο 20 του ν. 3402/2005(ΦΕΚ 258Α).

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του (ΠΔ 22/7-2-2006, τ. Α ΦΕΚ 18), το Ε.Κ.Κ.Α. αποτελεί αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα και τελεί μετά τη δημοσίευση του ν. 4052/12 υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  νυν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ A 119)

         Βάσει του ιδρυτικού του νόμου, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ Α΄ 130), η θεσμική αποστολή του Ε.Κ.Κ.Α. είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων κοινωνικής ανάγκης, κοινωνικού αποκλεισμού και κρίσεων, με:

 • την ανάπτυξη ποιοτικών, καινοτόμων και εξειδικευμένων δράσεων και τη διάχυση αυτών στο σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης,
 • την ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής προστασίας
 • τη συμμετοχή σε σχετικά εθνικά και διεθνή δίκτυα κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και
 • τον συντονισμό του υφιστάμενου δικτύου παροχής υπηρεσιών.
 • τον γνωμοδοτικό ρόλο του προς το εποπτεύον Υπουργείο για θέματα κοινωνικής πολιτικής, εισηγείται μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς κοινωνικής φροντίδας.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Κ.Α.

Σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α. είναι:

 • η παροχή προστασίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης, καθώς και
 • ο συντονισμός του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης

σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση κοινωνικής ανάγκης ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. (άρθρ. 48, Ν. 4554/ 2018)

 • η γνωμοδότηση προς το εποπτεύον Υπουργείο για θέματα κοινωνικής πολιτικής.

     

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ε.Κ.Κ.Α. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη και Συμβουλευτική σε άτομα, οικογένειες και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ψυχοκοινωνικής ανάγκης ή κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή ατυχημάτων με μαζικές απώλειες.

·         Πληροφόρηση των πολιτών για υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής φροντίδας και προνοιακά δικαιώματα

 • Φιλοξενία βραχείας διάρκειας σε δομές προστατευμένης στέγασης και κάλυψη βασικών αναγκών ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης ή επισφάλεια στέγης.
 • Συντονισμό δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και η διασύνδεση των Φορέων που τις παρέχουν, για αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών.
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών ανά ομάδα - στόχο ή κατά πεδίο δράσης.

·         Οργάνωση και τήρηση των εθνικών μητρώων αναδοχής και υιοθεσίας, υποψηφίων αναδόχων και θετών γονέων, ανηλίκων που φιλοξενούνται σε Δομές παιδικής προστασίας, των μητρώων ασυνόδευτων ανηλίκων και επαγγελματιών επιτρόπων καθώς και η συνεργασία με τις αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές παιδικής προστασίας. ·         Σχεδιασμό, υλοποίηση και μέριμνα για την εξασφάλιση της αναγκαίας εκπροσώπησης  ή/ και επιτροπείας των ασυνόδευτων ή χωρισμένων ανηλίκων με κριτήριο το βέλτιστο συμφέρον τούτων και τη λήψη συμπληρωματικών μέσων για την παροχή σε αυτά της κατάλληλης διερμηνείας και νομικής εκπροσώπησης τους, καθώς και η συνεργασία με τις αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές προστασίας ασυνόδευτων/χωρισμένων ανηλίκων.·         Σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείρισηέργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων ή μη από πόρους της Ε.Ε. ή από κρατικούς πόρους, για την εκπλήρωση των σκοπών του.·         Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από Φορείς κοινωνικής προστασίας Ν.Π.Ι.Δ.. και γνωμοδότηση για την πιστοποίησή τους προς το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 • Εκπαίδευση επαγγελματιών κρατικών και μη κυβερνητικών Φορέων ή εθελοντών σε θέματα κοινωνικής προστασίας.